Opis zadatka

A simple embedded LTE radio

 

Zadan je izvor OFDM signala u programskom okruženju Matlab. OFDM signal je reprezentiran I i Q komponentom u osnovnom frekvencijskom području, te ima širinu 48 kHz. Potrebno je dovesti OFDM signal stereo audio vezom na razvojni sustav ZedBoard. Razviti aplikaciju u Xillinux programskom okruženju koja će u stvarnom vremenu demodulirati OFDM simbole i dekodirati ih. Dobivenu mono audio poruku poslati na zvučnik. Izmjeriti kvalitetu prijenosa. Za mjeru kvalitete koristiti srednju amplitudu vektora pogreške detektiranih QAM poruka. Na terminalu kontinuirano ispisivati dobivene amplitude vektora pogrešaka.